Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
www.edukacja.torun.com.pl    
tel/fax 56-622-37-85, 56-622-55-15   
tsps@edukacja.torun.com.pl   
Wyświetleń:  

Licznik odwiedzin
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ,,PRYMUS''
TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
WND-POKL.09.06.01-04-048/13
TORUŃSKIE
STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
biuro projektu :ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń, tel./fax 56 622 55 15   www.edukacja.torun.com.pl
Projekt EFS pt. ,,PRYMUS kształci najlepiej w zawodach z przyszłością''
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt „Prymus kształci najlepiej w zawodach z przyszłością ” kierowany jest do osób dorosłych:
1. w wieku 25 - 64 lat          REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
    lub
   18-24 lat nieuczących się
2. spełniających  co najmniej 1 z poniższych warunków :
· osoba zamieszkuje na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego
§ osoba uczy się na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego
§ osoba pracuje na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego

3. posiadających  co najmniej wykształcenia gimnazjalne/podstawowe i co  najwyżej
średniego oraz
§ dla kursu T.15-ukończony kurs T.06 lub ukończona zasadnicza szkoła zawodowa  w
zawodzie kucharz małej gastronomii lub technikum gastronomiczne w zawodzie kucharz
§ dla kursu B.33 i B.30- ukończony kurs B.18 lubB.16. lub B.20 lub ukończona zasadnicza
szkoła zawodowa w zawodzie murarz

4. które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć kształcenia ustawicznego

Szczegóły dotyczące naboru określone są w Regulaminie rekrutacji uczestników i
uczestnictwa w projekcie „Prymus kształci najlepiej w zawodach z przyszłością ”


pobierz
regulaminDokumenty do złożenia:

1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika (do pobrania na stronie internetowej lub w biurze projektu)
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego T.06 , B.18, B.16, B.20
3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy  o braku przeciwwskazań do pobierania nauki w zawodzie ( zaświadczenie kandydat dostarcza do Biura projektu w ciągu 1 tygodnia po otrzymaniu skierowania na badania lekarskie, które otrzymuje się w biurze po złożeniu formularza zgłoszeniowego )