Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
www.edukacja.torun.com.pl    
tel/fax 56-622-37-85, 56-622-55-15   
tsps@edukacja.torun.com.pl   
Wyświetleń:  

Licznik odwiedzin
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ,,PRYMUS''
TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
WND-POKL.09.06.01-04-048/13
TORUŃSKIE
STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
biuro projektu :ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń, tel./fax 56 622 55 15   www.edukacja.torun.com.pl
Projekt EFS pt. ,,PRYMUS kształci najlepiej w zawodach z przyszłością''
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt „PRYMUS kształci najlepiej w zawodach z przyszłością” realizuje kwalifikacyjne kursy
zawodowe  oraz kursy umiejętności zawodowych zgodnie z rozporządzeniem MEN w spawie
podstawy programowej kształcenia w zawodzie z dnia 12.02.2012r.
Praktyki  zawodowe  będą realizowane zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej
nauki zawodu z dnia 1 5 grudnia 2010r. (Dz.U.Nr244,poz.1626)


O kursach  kwalifikacyjnych
Od września 2012r zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty z dn.19 sierpnia 2011 r.
nauczanie w większości zawodów w formie ustawicznej dla dorosłych odbywa się będzie w formie
kursów kwalifikacyjnych. Likwiduje się tym samym możliwość kształcenia w szkołach policealnych.
Kurs zawodowy, umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej
kwalifikacji w danym zawodzie.
Ukończeniu kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w
zakresie tej kwalifikacji. Zdający , który zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie
Po pozytywnym zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz posiadaniu
wykształcenia średniego otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem zawodowym.


Program nauczania dla  kursów realizowanych w ramach projektu „PRYMUS kształci
najlepiej w zawodach z przyszłością”:

· KURS UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH „WYKONYWANIE WYROBÓW
ODZIEŻOWYCH w kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług krawieckich wyodrębnionej 
w zawodzie technik technologii odzieży


§ KURS KWALIFIKACYJNY B.08. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z
BUDOWĄ I REMONTEM SIECI KOMUNALNYCH wyodrębnione w zawodzie technik
urządzeń sanitarnych


§ KURSY KWALIFIKACYJNE B.33. ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH I B.30. SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ wyodrębnione w
zawodzie technik budownictwa
pobierz
pobierz
pobierz
§ KURS KWALIFIKACYJNY T.15 ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH wyodrębniony w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych


§ KURS KWALIFIKACYJNY T.09. WYKONYWANIE USŁUG KELNERSKICH
wyodrębniony w zawodzie kelner§ KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH „ SPORZĄDZANIE I EKSPEDYCJA
POTRAW I NAPOJÓW” wyodrębniony w kwalifikacji T.06. Sporządzanie potraw i
napojów wyodrębnionej w zawodzie kucharz
pobierz
pobierz
pobierz