Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
www.edukacja.torun.com.pl    
tel/fax 56-622-37-85, 56-622-55-15   
tsps@edukacja.torun.com.pl   
Wyświetleń:  

Licznik odwiedzin
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ,,PRYMUS''
TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
WND-POKL.09.06.01-04-048/13
TORUŃSKIE
STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
biuro projektu :ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń, tel./fax 56 622 55 15   www.edukacja.torun.com.pl
Projekt EFS pt. ,,PRYMUS kształci najlepiej w zawodach z przyszłością''
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt „Prymus kształci najlepiej w zawodach z przyszłością ” realizowany jest przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego PRYMUS w Toruniu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt
współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt oferuje bezpłatną naukę na następujących kursach zawodowych:

§ kurs umiejętności zawodowych „Wykonywanie wyrobów odzieżowych”
wyodrębniony
w kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług krawieckich wyodrębnionej  w
zawodzie technik technologii odzieży

§ kurs kwalifikacyjny B.08. Wykonywanie robót związanych z budową i
remontem sieci komunalnych wyodrębnione w zawodzie technik
urządzeń sanitarnych

§ kursy kwalifikacyjne B.33. Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie
dokumentacji przetargowej wyodrębnione w zawodzie technik
budownictwa

§ kurs kwalifikacyjny T.15 Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych wyodrębniony w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych

§ kurs kwalifikacyjny T.09. Wykonywanie usług kelnerskich wyodrębniony
w zawodzie kelner

§ kurs umiejętności zawodowych „ Sporządzanie i ekspedycja potraw i
napojów” wyodrębniony w kwalifikacji T.06. Sporządzanie potraw i
napojów wyodrębnionej w zawodzie kucharz.

Nauka na kursach realizowana jest w okresie od września 2014 r. do sierpnia
2015 r. w cyklu zaocznym (zjazdy sobota- niedziela , średnio 2 razy w miesiącu).
Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa 120 osób
dorosłych  ( w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn ) z kuj-pom z wykształceniem
co najwyżej średnim w kształceniu ustawicznym poprzez udział w w
kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności
zawodowych w okr. IX 2014-VIII2015.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 25-64 lat oraz nieuczących się
w wieku 18-24 lat z województwa kujawsko-pomorskiego z wykształceniem  co
najwyżej średnim Adresatami są osoby pracujące, nieaktywni zawodowo,
bezrobotni zgłaszający z własnej inicjatywy chęć kształcenia  ustawicznego 
w celu podniesienia lub nabycia kwalifikacji zawodowych
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia świadomości kształcenia
się przez całe życie oraz pozytywnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw  poprzez zwiększenie liczby pracowników z wyższymi
kwalifikacjami.